PTTK "Rok przyrody"

Przyroda uczy najpiękniej

Akcja dla społeczności lokalnych: „Czyste lasy, czyste wody, czyste góry”

 

To propozycja dla środowisk, dla których ważne jest najbliższe środowisko. Po zimie, właśnie wiosną odkrywają się dzikie wysypiska, zanieczyszczone szlaki turystyczne, nieuporządkowane tereny obok pomników przyrody. Zachęcamy w ramach tego działania, na zwrócenie uwagi wspólnie z rodzicami, innymi osobami z dzielnicy, osiedla na ich stan, tam gdzie to możliwe – uporządkowanie terenu. W innych przypadkach (jak dzikie wysypiska) zwrócenie uwagi na te miejsca przedstawicielom samorządu czy też nagłośnienie w prasie.

Przykładowe zadania, które można podjąć podczas tej akcji, a także karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej projektu.

 

Stąd podejmowane działania:
 - obserwacja, bo warto przyglądać się światu, który nas otacza ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska, zaznaczenie na planie/mapie – miasta, wsi, powiatu - tzw. dzikich wysypisk, miejsc szczególnie zdegradowanych, o których należy powiadomić władze lokalne.

 - wiedza, bo patrząc warto wiedzieć, co obserwujemy, kojarzyć fakty i wyciągać wnioski, stąd informacja przekazana z OBSERWACJI osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za stan środowiska celem podjęcia konkretnych działań, aby uporządkować, zlikwidować „czarne plamy”. Nagłośnienie w środkach masowego przekazu „Czarnych miejsc” (nieuporządkowane posesje, dzikie wysypiska, niebezpieczne miejsca (ścieki wpływające do rzeki) i inne zaobserwowane.

 - odpowiedzialność. Umiejąc obserwować i posiadając wiedzę możemy postępować odpowiedzialnie, szanując środowisko przyrodnicze i wytwory ludzkich rąk. To nasze dziedzictwo naturalne i kulturowe. Stąd podjęcie zadań w środowisku naszego działania związanych z powstaniem Lokalnych programów ekologicznych z zakresu inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego.

 - czyn. Za odpowiedzialnością powinny podążać działania. Warto zadać sobie parę pytań. Czy mamy wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu? Czy warto chronić stare drzewa, przydrożną kapliczkę, ogromny głaz narzutowy, łąkę, na której rosną unikalne storczyki? Czy należy wskazywać dzikie wysypiska, brudne podwórka? Te wszystkie rzeczy stanowią o niezwykłości miejsca, w którym żyjemy. Warto propagować wiedzę o takich miejscach, zachować je dla przyszłych pokoleń. Podjęcie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego, tworzenie wspólnie z samorządem lokalnym, radą osiedla, radą rodziców wspólnych zasad zrównoważonego rozwoju, z dużym akcentem na edukacje i promocje w tym zakresie.

Akcję „Czyste lasy, czyste wody, czyste góry” pragniemy prowadzić m.in. za pomocą Internetu. Jej adresaci: społeczności lokalne, szkoły, placówki oświatowe, kluby osiedlowe inne stowarzyszenia i fundacje, mogą zgłosić chęć uczestnictwa wypełniając specjalne karty zgłoszenia.
Realizując zadania zaproponowane poniżej, bądź proponując własne, każda zgłoszona placówka (może to być koło PTTK, ZHP, LOP, PZW) przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.
Na stronach internetowych pokażemy raporty z wykonanych działań. Zaprezentujemy i promować będziemy najlepsze praktyki w tym zakresie.

Karta zgłoszenia do akcji II "Czyste lasy, czyste wody, czyste góry", .doc
Sprawozdanie z akcji II "Czyste lasy, czyste wody, czyste góry", .doc

Wskazówki dotyczące uczestnictwa w projekcie "Przyroda uczy najpiękniej".