"Przyroda uczy najpiękniej""

Przyroda uczy najpiękniej

Wskazówki dotyczące uczestnictwa w projekcie „Przyroda uczy najpiękniej”


Wszystkie osoby biorące udział w naszym projekcie, zachęcamy do zapoznania się z przykładami możliwych do zrealizowania działań. Poniższe pomysły można wykorzystać w ramach realizowania obu akcji:
„Na tropie przyrody”, „Czyste lasy, czyste wody, czyste góry”.


DZIAŁ

ZAGADNIENIE

ZADANIE

PRZYRODA

Przyroda uczy najpiękniej

1

Opisz własne przeżycia, związane z pobytem w środowisku o wysokich walorach przyrodniczych, (czyli wśród pięknej, „dzikiej” przyrody), w pobliżu miejsca gdzie mieszkasz.

2

Wymień, jakie formy ochrony przyrody funkcjonują na Twoim terenie? Krótko je scharakteryzuj. Opisz, co wiesz o obiekcie (obiektach) położonym (położonych) najbliżej Ciebie?

Ochrona gatunkowa

3

Zaprezentuj (rysunek, własne zdjęcie fotograficzne, opis) przykładowe (maksymalnie po trzy z każdej grupy, ale może być mniej, a nawet tylko jeden) chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, jakie występują w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania lub Twojej szkoły. Na czym, według Ciebie, może polegać ich ochrona?

4

Zaproponuj działania, które wpłynęłyby na to, aby gatunki chronione w Polsce były znane dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Potrzeba ochrony terenów podmokłych

5

Przedstaw w punktach znaczenie (dla przyrody i człowieka) zachowania terenów podmokłych.

6

Zaprojektuj plakat dotyczący konieczności ochrony bagien.

7

Opisz z Twojego terenu (ewentualnie wzbogacając własnymi ilustracjami – rysunkami lub zdjęciami) lokalne problemy związane z degradacją i osuszaniem terenów podmokłych.

Różnorodność biologiczna

8

Zaprezentuj rolę lasów w zachowaniu różnorodności biologicznej.

9

Scharakteryzuj, co wpływa na poziom różnorodności biologicznej na Twoim terenie.

10

Przedstaw graficznie sieć zależności między różnymi organizmami, jaką zaobserwowałeś na Twoim terenie.

Zrównoważony rozwój, a ochrona przyrody

11

Opisz sposoby zagospodarowania terenu, w Twoim otoczeniu, które mają negatywny wpływ na obszary cenne przyrodniczo i są powodem lokalnych konfliktów. Wymień pozytywne przykłady gospodarowania w zgodzie z przyrodą, jeżeli takie występują na Twoim terenie.

12

Zaproponuj działania, jakie możesz podjąć, aby na  co dzień dbać o przyrodę na Twoim terenie?

OCHRONA ŚRODOWISKA

Woda – symbol życia

1

W jaki sposób zachęciłbyś kolegów do racjonalnego korzystania z wody? Zaplanuj metody oszczędzania wody na poziomie społeczności lokalnej/szkoły.

2

Zaprezentuj główne źródła zanieczyszczeń wody powierzchniowej w Twoim powiecie. Zaproponuj co można zmienić w tej kwestii.

3

Zaprezentuj obieg wody w swojej dzielnicy/miejscowości.

4

Wyjaśnij powody, dla których ścieki muszą być oczyszczane przed zrzutem do zbiorników wodnych.

Czym oddychamy.

5

Zaprezentuj główne źródła zanieczyszczeń powietrza w Twoim powiecie.

6

Podaj przykłady, jak Ty możesz wpłynąć na poprawę jakości powietrza w swojej okolicy?

Odpady – plaga czy konieczność podążająca za cywilizacją…?

7

 Wykaż, że Twój sposób życia (w szkole, w czasie zakupów…) ma wpływ na ilość i jakość odpadów.

8

Opisz, jak możesz ograniczyć ilość odpadów produkowanych w Twoim domu?

9

Opracuj program gospodarki odpadami w Twojej szkole/na osiedlu.

10

Wskaż sposoby postępowania z odpadami na Twoim terenie.

Gleba, jej zanieczyszczenia i ochrona

11

Scharakteryzuj, jakie czynniki niszczą glebę?

12

Wykaż związek między glebami, a uprawami rolnymi w miejscowości, w której mieszkasz.

Klimat i jego zmiany

13

Jaka przyszłość czeka ludzkość w kontekście postępujących zmian klimatycznych? Zaprezentuj obraz przyszłości.

14

Omów najważniejsze czynniki w Twoim regionie przyczyniające się do zmian klimatycznych.

15

Zaproponuj kampanię, której celem będzie podniesienie świadomości ludzi na temat postępujących zmian klimatycznych jak i wskazanie działań, które mogłyby kolejnym zmianom zapobiec.

Turystyka

16

Zaprezentuj przykłady antropopresji na obszary chronione, użytkowane turystycznie, występujące w Twoim regionie.

17

Zaproponuj prawidłowe rozwiązanie ruchu turystycznego na Twoim terenie.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zabytek i środowisko kulturowe. Historia zapisana w przestrzeni
Co zostawili po sobie nasi przodkowie ?

1

Przedstaw w dowolnej formie zabytek, który Cię zachwyca.

2

Opowiedz, o czym mówi przestrzeń, która Cię otacza?

3

Zaprezentuj wybrane - ważne dla Ciebie zabytki Twojego regionu (miasta, wsi, osady) - znane bądź nieznane.

4

Zaprezentuj otaczające Cię mikro- lub makro- środowisko kulturowe.

Jak chronimy zabytki? – możliwości i formy ochrony dziedzictwa kulturowego

5

Wybierz ze swojego otoczenia zabytki, które należy chronić, podaj uzasadnienie swojego wyboru.

6

Wskaż zabytek lub zabytki, ważne dla społeczności lokalnej, które należy chronić. Zaproponuj program ich ochrony.

Mój dom, ulica, dzielnica, miasto (moja zagroda, wieś, krajobraz) – krajobraz lokalny
Jak żyjemy i co po sobie zostawimy?

7

Zaprezentuj swoje miejsce na ziemi. Pokaż stare i nowe elementy, które kształtują przestrzeń. Wskaż to, co warte jest zachowania i ochrony.

8

Przedstaw według własnego pomysłu, jak kontynuować tradycję ładu przestrzennego i tradycję regionalnej architektury Twojego regionu?

Tradycje lokalne i ich znaczenie

9

Przedstaw wybraną tradycję lokalną Twojego Regionu – znaną lub zapomnianą (jedną lub więcej). Nośnikami jakich wartości są przedstawione przez Cienie przykłady?

10

Przedstaw, program, pomysł na ożywienie lub przywrócenie zapomnianej tradycji.

11

Przedstaw sposób, jak wykorzystać tradycję lokalną w promocji i rozwoju gospodarczym własnego regionu, miasta, wsi. 

Produkt/pamiątka regionalna (na przykładzie bursztynu)

12

Zaprezentuj produkt regionalny - charakterystyczny dla miejsca, w którym mieszkasz.

ZDROWIE

Różne rodzaje aktywności wpływają na jakość życia

1

Zinterpretuj znane polskie powiedzenie „W zdrowym ciele, zdrowy duch” i na przykładzie własnych doświadczeń napisz, w jaki sposób dbasz o zdrowie i kondycję fizyczną.

2

W jaki sposób zdrowy styl życia jest propagowany przez gminę, w której mieszkasz?

3

Naszkicuj program popularyzowania konkretnego rodzaju sportu, który będzie wynikał ze specyficznych właściwości miejsca, w którym mieszkasz (np. narty w górach, żagle na Mazurach i inne propozycje).

Czy wiesz, co jesz?

4

Wyjaśnij, co to znaczy być świadomym konsumentem?

5

W co zaopatrzyłbyś szkolny sklepik, by produkty w nim kupowane były smaczne i zdrowe. Uzasadnij swój wybór i podaj konkretne przykłady.

6

Jakie zagrożenia i korzyści niesie za sobą wprowadzenie upraw modyfikowanych genetycznie? Przedstaw swój stosunek do tego problemu.

Ty i Twój zwierzak domowy

7

Opisz jak trzeba opiekować się zwierzakiem, by był zdrowy i jakie środki ostrożności należy zachować by się od niego nie zarazić.

8

Przeanalizuj, czy Twoje zwierzątko domowe jest jedynie źródłem radości, czy może być dla Ciebie niebezpieczne.

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

9

Jeśli w Twoim otoczeniu (mieście, wsi, powiecie, województwie) funkcjonują zakłady przemysłowe, przeanalizuj i scharakteryzuj ich wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców.